miastonowydwor.pl Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański

miastonowydwor.pl
Title: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
Keywords: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański,Urz?d Miejski w Nowym Dworze Gdańskim,NDG,Nowy Dwór Gdański
Description: Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański Artyku?y O Gminie O?wiata Kultura i promocja gminy Turystyka Galeria Odpady Multimedia Mapa Wyszukiwarka Organizacje pozarz?dowe Dla s?abowidz?cych Miasto i Gmina N
miastonowydwor.pl is ranked 3094345 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,383. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. miastonowydwor.pl has 43% seo score.

miastonowydwor.pl Information

Website / Domain: miastonowydwor.pl
Website IP Address: 89.191.148.34
Domain DNS Server: dns.logon.pl,dns.logonet.com.pl

miastonowydwor.pl Rank

Alexa Rank: 3094345
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

miastonowydwor.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,383
Daily Revenue: $14
Monthly Revenue $442
Yearly Revenue: $5,383
Daily Unique Visitors 1,357
Monthly Unique Visitors: 40,710
Yearly Unique Visitors: 495,305

miastonowydwor.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Tue, 02 Aug 2016 03:06:40 GMT
Server nginx/1.10.0

miastonowydwor.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański 2 0.40%
Urz?d Miejski w Nowym Dworze Gdańskim 1 0.23%
NDG 1 0.02%
Nowy Dwór Gdański 6 0.64%

miastonowydwor.pl Traffic Sources Chart

miastonowydwor.pl Similar Website

Domain Site Title
mogilno.pl Mogilno - Gmina i Miasto - mogilno.pl
strzelce.pl Strzelce Krajeńskie - Miasto i Gmina
trzemeszno.pl Miasto i Gmina Trzemeszno - Gmina Trzemeszno
gniew.pl Miasto i Gmina Gniew
daleszyce.pl Miasto i Gmina Daleszyce
lasin.pl Miasto i Gmina ?asin
miechow.eu Gmina i Miasto Miechów
stawiszyn.pl Gmina i Miasto Stawiszyn
maszewo.pl Miasto i Gmina Maszewo
krzywin.pl Miasto i Gmina Krzywiń

miastonowydwor.pl Alexa Rank History Chart

miastonowydwor.pl aleax

miastonowydwor.pl Html To Plain Text

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański Artyku?y O Gminie O?wiata Kultura i promocja gminy Turystyka Galeria Odpady Multimedia Mapa Wyszukiwarka Organizacje pozarz?dowe Dla s?abowidz?cych Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański Dzi? jest: wtorek, 02 sierpnia 2016r. Godzina: 05:06 Imieniny: Gustawa, Kariny, Stefana Logowanie Zapomnia?em has?a Rejestracja Mapa serwisu Przeczytaj koniecznie Rozwiń Przeczytaj koniecznie Zamknij Czytaj pozosta?e INFORMACJA O PRZYDATNO?CI WODY DO SPO?YCIA INFORMACJA O PRZYDATNO?CI WODY DO SPO?YCIA wi?cej ? INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 wi?cej ? INFORMACJA MINISTERSTWA ?RODOWISKA - W LATACH 2016-2020 B?D? PRZEPROWADZANE PRACE OBSERWACYJNO-POMIAROWE W RAMACH PROGRAMU MONITORINGU LASóW TEKST DO POBRANIA wi?cej ? INFORMACJA O PRZYDATNO?CI WODY DO SPO?YCIA INFORMACJA O PRZYDATNO?CI WODY DO SPO?YCIA wi?cej ? INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 wi?cej ? INFORMACJA MINISTERSTWA ?RODOWISKA - W LATACH 2016-2020 B?D? PRZEPROWADZANE PRACE OBSERWACYJNO-POMIAROWE W RAMACH PROGRAMU MONITORINGU LASóW TEKST DO POBRANIA wi?cej ? OD WRZE?NIA USPRAWNIAMY ZAPISY NA ?RODOWE SPOTKANIA Z BURMISTRZEM Od wrze?nia br. usprawniamy zapisy na spotkania z Burmistrzem Jackiem Michalskim i Zast?pc? Burmistrza Tomaszem Szczepańskim. Przez ca?y tydzień b?dzie mo?na zapisywa? si? telefonicznie na spotkania z Burmistrzem. Przydzielona godzina i dzień umo?liwi zmniejszenie czasu oczekiwania dla osób przychodz?cych na spotkanie. Przyj?cia mieszkańców b?d? nadal odbywa?y si? w ?rody od godz. 08:30 do 11:00. wi?cej ? ROK RZEKI WIS?Y W 2017. REJSY, SP?YWY, PROJEKTY DOT. TERENóW NADWI?LA?SKICH. ZAPOZNAJ SI? ! Sejm RP przyj?? uchwa?? ustanawiaj?c? 2017 – Rokiem Rzeki Wis?y. W ten sposób uhonorowano przep?ywaj?c? przez ?rodek naszego kraju rzek?. wi?cej ? Mapa interaktywna wi?cej ? WAKACJE W GMINIE NOWY DWóR GDA?SKI. SPRAWD? OFERT? CO ROBI? PODCZAS WAKACJI ? SPRAWD? WAKACJE W GMINIE NOWY DWóR GDA?SKI wi?cej OFERTA TURYSTYCZNA. ZWIEDZAJ ?U?AWY Z ?U?AWSK? KOLEJ? DOJAZDOW? Wypoczywacie na Mierzei Wi?lanej i nie macie pomys?u na weekend? Zapraszamy na wycieczk? do Nowego Dworu Gdańskiego! W ka?d? sobot? i niedziel? wakacji uruchamiamy bezpo?rednie poci?gi ??cz?ce Jantar, Junoszyno i Stegn? z Nowym Dworem Gdańskim oraz gwarantujemy po??czenie powrotne. Trasa poci?gu mi?dzy Stegn?, a Nowym Dworem Gdańskim wiedzie przez Rybin?, Tujsk oraz Cyganek. <– POBIERZ MAP? ROZK?AD JAZDY (poci?gi kursuj? w soboty, niedziele i ?wi?ta w terminie 25 czerwiec – 3 wrzesień 2016): STACJA ODJAZD ODJAZD Jantar 11:50 16:20 Jantar Port 11:53 16:23 Jantar M?yn 11:57 16:27 Junoszyno 12:04 16:34 Stegna Gdańska 12:20 16:50 Rybina 12:32 17:02 Tujsk 12:43 17:13 Cyganek 12:53 17:23 Nowy Dwór Gdański 13:05 17:35 STACJA ODJAZD ODJAZD Nowy Dwór Gdański 10:30 15:00 Cyganek 10:43 15:13 Tujsk 10:55 15:25 Rybina 11:04 15:34 Stegna Gdańska 11:20 15:50 Junoszyno 11:30 16:00 Jantar M?yn 11:37 16:07 Jantar Port 11:41 16:11 Jantar 11:44 16:14 Nowy Dwór Gdański – samo serce ?u?aw, miasto powiatowe po?o?one nad rzek? Tug?. To w?asnie tutaj znajduje si? baza i zaplecze techniczne naszej kolei. Zapraszamy na stacj? kolei w?skotorowej przy ul. Dworcowej 29 – po wcze?niejszym telefonicznym uzgodnieniu nasz pracownik ch?tnie oprowadzi Państwa po terenie stacji. Obowi?zkowym punktem wizyty w mie?cie jest równie? ?u?awski Park Historyczny. Spaceruj?c przez centrum mo?emy równie? natrafi? m.in. na jedn? z pierwszych w Europie konstrukcji ?elbetonowych – wie?? ci?nień z 1909 roku, zabytkowy most zwodzony z 1936 roku czy spichlerz nad Tug? z 1878 roku. W czasie spaceru po mie?cie polecamy równie? odwiedzi? Restauracj? Joker, która serwuje pyszne potrawy przygotowywane z pasj?. Cyganek – pierwszy przystanek na trasie kolei w?skotorowej za Nowym Dworem Gdańskim w kierunku pó?nocnym. Cyganek – zwyczajowo nazywano tak osad? na lewym brzegu rzeki Tugi, z prawej strony zwanej ?elichowo. Ju? od czasów mennonitów mie?ci? si? tutaj Cmentarz Jedenastu Wsi, gdzie grzebano zmar?ych, cz?sto ró?nych wyznań z okolicznych wiosek. W XIII wieku powsta? w Cyganku ko?ció? katolicki, typowy dla regionu ?u?aw wiejski ko?ció? gotycki. Na szcz??cie przetrwa? on do dzisiaj. ?wi?tynia s?u?by obecnie wiernym ko?cio?a greko-katolickiego. W miejscu dawnego cmentarza mennonickiego funkcjonuje lapidarium – zbiór kamieni nagrobnych z ca?ych ?u?aw, stanowi?ce fili? Muzeum ?u?awskiego, prowadzonego przez Klub Nowodworski. Oprócz ko?cio?a greko-katolickiego, ze wspania?ym, zabytkowym wyposa?eniem oraz lapidarium, w Cyganku mo?na zwiedza? zrekonstruowany dom podcieniowy Pana Marka Opitza. Cyganek jest celem podró?y licznych grup turystycznych. Poza zwiedzaniem urokliwego zak?tka w zakolu Tugi, mo?na skorzysta? z bogatej oferty kulturalnej domu podcieniowego, m.in. warsztatów serowarstwa lub piwowarstwa. O wszystkich ciekawych wydarzeniach informuje Kalendarz ?u?awski. Rybina – na trasie ?u?awskiej Kolei Dojazdowej znajduje si? do dzisiaj czynny wyj?tkowy zabytek hydrotechniczny. Mi?dzy miejscowo?ciami ?wierznica i Rybina zbudowano w latach 1905-1906, w ci?gu linii Stegna – Nowy Dwór Gdański kolejowy most obrotowy na rzece Szkarpawie. Imponuj?ca konstrukcja sk?ada si? z prz?s?a obrotowego o d?ugo?ci 37,5 m, wspartego na ?rodkowym filarze g?ównym oraz krótszego prz?s?a sta?ego, opartego na filarze dodatkowym i jednym z przyczó?ków. D?ugo?? mostu wynosi ??cznie 43,5 m. Mechanizm podnoszenia i obracania mostu zamontowano na ?rodkowym filarze. W pozycji ?dla kolei” most jest wci?gni?ty na poduszki na przyczó?ku po?udniowym i filarze pó?nocnym. Na filarze g?ównym wsuni?ty jest ponadto w dwie dodatkowe poduszki. Dzi?ki temu odpr??one jest g?ówne ?o?ysko, zwane królewskim. Dodatkowym zabezpieczeniem jest rygiel, o budowie podobnej do rygla w obrotnicy (spotykanej jeszcze w niektórych w parowozowniach). Dla obrócenia mostu nale?y opu?ci? go z poduszek, by most opar? si? ca?ym ci??arem na ?o?ysku królewskim. Wówczas mo?liwy jest obrót, realizowany systemem kó? z?batych. Za ?nap?d” s?u?y dwóch zwrotniczych, którzy wielkim kluczem wykonuj? dwana?cie obrotów. Przy zabezpieczaniu mostu w pozycji ?dla ?eglugi” ponownie musi zosta? on wci?gni?ty na poduszki. Unikalna budowla z 1906 r. wci?? jest obs?ugiwana zgodnie ze sztuk? z pocz?tku ubieg?ego stulecia! Po likwidacji w 1996 r. Gdańskich Kolei Dojazdowych most wpisano do rejestru zabytków. Na szcz??cie przetrwa? okres zawieszonych przewozów bez wi?kszego uszczerbku. Przez chwil?, gdy remontowano zwodzone mosty drogowe w Rybinie, s?u?y? za tymczasow? k?adk? dla pieszych. Poza tym, most jest stale dogl?dany przez mieszkańców tak Rybiny jak i ?wierznicy, bo stanowi jeden z elementów lokalnej to?samo?ci, niestety cz??ciej doceniany przez przyjezdnych ni? mieszkańców ?u?aw. Pomorskie Towarzystwo Mi?o?ników Kolei ?elaznych u?ytkuj?ce unikalny zabytek, uzyska?o w 2014 r. dotacj? Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie ekspertyzy mostu wraz z elementami projektu budowlanego. Przypominamy, ?e bilety na poci?gi ?u?awskiej Kolei Dojazdowej mo?na kupi? u obs?ugi poci?gu, za po?rednictwem aplikacji na telefon komórkowy moBILET oraz przez strony www.kolejzulawska.pl i www.e-podroznik.pl. Cena biletu normalnego z Jantaru do Nowego Dworu Gdańskiego wynosi 12 z? w jedn? stron?, natomiast ze Stegny do Nowego Dworu Gdańskiego 6 z? w jedn? stron?. Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe w tym te najpopularniejsze: dla dzieci i m?odzie?y powy?ej 4 roku ?ycia (37% zni?ki), dla posiadaczy Karty Du?ej Rodziny (37% zni?ki), dla studentów (51% zni?ki). Dzieci do lat 4 podró?uj? bezp?atnie pod opiek? osoby doros?ej. wi?cej WAKACYJNE GRANIE - KONCERTOWE WAKACJE W NOWYM DWORZE GDA?SKIM Zróbcie sobie koncertowe wakacje. W lipcu i w sierpniu co tydzień czeka na Was muzyka na ?ywo w plenerze. W programie m.in. Etna Kontrabande, Pawe? Przyborowski, Mitra czy Federowicz Stroynowski Duo. A 24 lipca ca?y dzień z teatrami ulicznymi dla dzieci i dla ka?dego - Festiwal Hybzio, czyli pole wyobra?ni. Sprawd?cie harmonogram koncertów, wybierzcie co? dla siebie i zróbcie sobie muzyczn? przyjemno?? w pi?tkowe wieczory. Na wszystkie wydarzenia plenerowe wst?p jest wolny. Szukajcie informacji tak?e na Facebooku. wi?cej KONKURS FOTOGRAFICZNY " ?U?AWSKIE ZABYTKI - PI?KNO, PRZEMIJANIE I NADZIEJA Zapraszamy do udzia?u w Konkursie Fotograficznym pt. "?u?awskie Zabytki - pi?kno, przemijanie, nadzieja", którego organizatorem jest ?u?awska Lokalna Grupa Dzia?ania. wi?cej PCHLI TARG - SEZON 2016 30 kwietnia zaczyna si? sezon Pchlich Targów 2016! Robicie wiosenne porz?dki? Chcecie pozby? si? starych zabawek, ksi??ek, dziwnych gad?etów zalegaj?cych w Waszych szafach? A mo?e w?a?nie jeste?cie poszukiwaczami ciekawostek? Przyjd?cie na Pchli Targ i dajcie si? wci?gn?? :). Osoby zainteresowane udzia?em w wydarzeniu prosimy o zapoznanie si? z Regulaminem. REGULAMIN PCHLEGO TARGU W NOWYM DWORZE GDA?SKIM 1. Organizatorem Pchlego Targu jest ?u?awski O?rodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. 2. Terminy Pchlich Targów w 2016 r.: 30.04, 21.05, 04.06, 25.06, 9.07, 23.07, 06.08, 20.08, 03.09. 3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar przy ?u?awskim O?rodku Kultury (na deptaku przy placu zabaw) w Nowym Dworze Gdańskim. Pchli Targ nie b?dzie mia? charakteru imprezy masowej. 4. Na podstawie uchwa?y nr 27/IV/2015 wystawiaj?cy s? zwolnieni z op?aty targowej w obszarze wskazanym w Regulaminie Pchlego Targu. 5. Celem Pchlego Targu jest umo?liwienie sprzeda?y, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów u?ywanych b?d? niepotrzebnych. 6. Przyk?adowe przedmioty, które mog? by? wystawione podczas Pchlego Targu: ksi??ki, p?yty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, bi?uteria, drobne AGD i RTV i ich cz??ci, instrumenty muzyczne i ich cz??ci; rekwizyty wojskowe, drobne r?kodzie?o, przedmioty kolekcjonerskie, odzie?, meble. Przedmioty wielkoformatowe mog? zosta? przedstawiane w formie fotografii. 7. Na sprzeda? przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 6. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora. 8. Wyklucza si? towary nielegalne, niebezpieczne, ?r?ce, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa. Przeznaczone do sprzeda?y rzeczy/przedmioty powinny by? estetyczne i czyste. Zabrania si? równie? sprzeda?y zwierz?t. 9. W Pchlim Targu nie mog? bra? udzia?u osoby, b?d?ce przedstawicielami firm prywatnych, sprzedaj?ce w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy. 10. Osoby, które chc? wystawi? rzeczy/przedmioty na sprzeda? w ramach Pchlego Targu, nie musz? wcze?niej zg?asza? swojego udzia?u. Wyj?tek stanowi? osoby niepe?noletnie, które powinny przynie?? zgod? rodzica/opiekuna na udzia? przynajmniej na dzień przed terminem wydarzenia. Formularze zgody wydaje i przyjmuje sekretariat ?u?awskiego O?rodka Kultury. 11. Sprzedaj?cy we w?asnym zakresie jest zobowi?zany przygotowa? miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzes?o, stolik, parasol, przeno?na szafa, wieszaki itp. 12. Sprzedaj?cy zorganizuje swoje stanowisko wy??cznie w miejscu wskazanym przez organizatora. 13. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedaj?cy zobowi?zany jest do posprz?tania miejsca, gdzie znajdowa?o si? jego stoisko. 14. Organizator ma prawo do wy??czenia z wydarzenia stoiska, które wed?ug niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu. 15. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzie??, wandalizmem, dzia?aniem si? przyrody i innymi przyczynami losowymi. 16. Ilo?? miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejno?? przybycia na miejsce wydarzenia. 17. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie Organizator, jak równie? powierza si? go Stra?y Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim. 18. Osob? wyznaczon? do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik ?u?awskiego O?rodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim Jolanta B?aszczyk, tel. 55 247 22 30. Regulamin w wersji do pobrania znajduje si? w za??czniku. http://www.zok-ndg.pl/attachments/article/428/REGULAMIN_Pchli%20Targ2016.pdf wi?cej Aktualno?ci wi?cej ? Zawiadomienie Poniedzia?ek, 01 sierpnia 2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : Przeprowadzenie szkoleń z zakresu rewitalizacji, dla grupy 30 uczestników procesu rewitalizacji w sk?ad której wchodzi? b?dzie Zespó? ds. Rewitalizacji oraz Komitet ds. Rewitalizacji Czytaj wi?cej ? Zawiadomienie Poniedzia?ek, 01 sierpnia 2016 Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty: ?Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Nowego Dworu Gdańskiego”. Czytaj wi?cej ? Zawiadomienie Poniedzia?ek, 01 sierpnia 2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przeprowadzenie pog??bionego badania obszaru rewitalizacji w tym opracowanie analiz i ekspertyz Czytaj wi?cej ? NOWY DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO O?RODKA POMOCY SPO?ECZNEJ Poniedzia?ek, 01 sierpnia 2016 Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski powita? Pani? Katarzyn? Jureko, która od dzi? jest Dyrektorem Miejsko-Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Czytaj wi?cej ? Syreny w rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego Poniedzia?ek, 01 sierpnia 2016 1 sierpnia o godzinie 17 – jak co roku - w miastach województwa pomorskiego przez minut? brzmie? b?d? syreny. To wyraz pami?ci, uhonorowania, po?wi?cenia i walki Powstańców Warszawskich 1944 roku. Wojewoda Pomorski zwróci? si? ju? do w?adz samorz?dowych o upami?tnienie rocznicy wybuchu Powstania poprzez uruchomienie syren. Czytaj wi?cej ? JUBILEUSZ URODZINOWY PANI HELENY KUCHTA Niedziela, 31 lipca 2016 Z okazji 92. urodzin Pani Heleny Kuchta, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski z?o?y? Jubilatce gratulacje oraz ?yczenia kolejnych lat w zdrowiu, spokoju, rado?ci oraz wielu radosnych chwil sp?dzonych w gronie najbli?szych. Pani Heleno, 200 lat ! Czytaj wi?cej ? SZANOWNI MIESZKA?CY Pi?tek, 29 lipca 2016 W zwi?zku z pot??nymi opadami deszczu i burzy jakie przechodz? nad nasz? Gmin? prosi si? o zachowanie szczególnej ostro?no?ci w obr?bie zalanych i podmok?ych miejsc. Z chwil? zaprzestania opadów wszystkie s?u?by Stra?y Po?arnej przyst?pi? do natychmiastowych dzia?ań we wszystkich zg?oszonych miejscach. Czytaj wi?cej ? Ocena o jako?ci wody Czwartek, 28 lipca 2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia Ocen? o jako?ci wody przeznaczonej do spo?ycia przez ludzi. Czytaj wi?cej ? ?WI?TO POLICJI Niedziela, 24 lipca 2016 ?wi?to Policji to szczególna okazja, by wyrazi? wdzi?czno?? i uznanie funkcjonariuszom Policji oraz wszystkim pracownikom cywilnym za codzienny wysi?ek i trud w?o?ony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Z okazji obchodzonego dzi? ?wi?ta, pragniemy z?o?y? serdeczne ?yczenia zdrowia, pomy?lno?ci, wspomnianej ju? odwagi i dalszego zaanga?owania w pe?nienie s?u?by dla dobra lokalnej spo?eczno?ci. ?yczymy tak?e satysfakcji, pogody ducha oraz poczucia spe?nienia w ?yciu zawodowym oraz prywatnym. Przewodnicz?cy Rady Miejskiej oraz Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Wojciech Krawczyk Jacek Michalski Czytaj wi?cej ? JUBILEUSZ URODZINOWY PANI SABINY D?BEK Pi?tek, 22 lipca 2016 Z okazji 105. urodzin Pani Sabiny D?bek, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski z?o?y? Jubilatce gratulacje oraz ?yczenia kolejnych lat w zdrowiu, spokoju, rado?ci oraz wielu radosnych chwil sp?dzonych w gronie najbli?szych. Pani Sabina D?bek jest obecnie najstarsz? mieszkank? naszej gminy. Pani Sabino, Wszystkiego Najlepszego ! Czytaj wi?cej ? Galerie zdj?? wi?cej ? Multimedia wi?cej ? Publikacje wi?cej ? WIE?CI NOWODWORSKIE 1/2016 Pierwsze tegoroczne wydanie Wie?ci Nowodworskich ukazuje si? ju? w marcu. Jest to dobry czas by podsumowa? mijaj?cy kwarta? i poinformowa? o tym co jeszcze przed nami. wi?cej ? Pogoda Strona g?ówna Sondy Stowarzyszenia Baza ofert Projekty unijne 2007 - 2013 Projekty unijne 2014 - 2020 Formularz kontaktu Redakcja Kontakt Copyright ? Urz?d Miejski w Nowym Dworze Gdańskim. Projekt i wykonanie: Logonet Sp. z o.o.

miastonowydwor.pl Whois

Domain Name: MIASTONOWYDWOR.PL